Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:47

Trụ sở: 339A - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 270.3822063; FAX: 270.3822063

 

Điện thoại: 0270.3828733

 

Ông NGUYỄN VĂN LA

Phó chi cục trưởng phụ trách

Email: nvla.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3828733

 

Ông TRẦN VĂN THÔNG

Phó chi cục trưởng

Email: tvthong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3912927

Danh bạ Email - Điện thoại

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 27 tháng năm 2010.

* ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trực thuộc Chi cục TCĐLCL được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 27/08/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

Các tin khác

31/01/2014 - 20:54 - Thông tin địa chỉ liên hệ
31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:53 - Danh bạ Email, điện thoại
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:39 - Ban lãnh đạo Sở
31/01/2014 - 18:38 - Sơ đồ tổ chức
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ