Báo cáo tình hình ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học cho Hội đồng nhân dân Tỉnh

Đăng bài Quantri T7, 01/02/2014 - 09:13

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo

Về việc cung cấp thông tin ứng dụng kết quả đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh