Báo cáo thực trạng, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu thi thăng hạng viên chức khoa học và công nghệ