Báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ năm 2017

Đăng bài Quantri T6, 05/01/2018 - 08:23

Thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý an toàn bức xạ tại địa phương theo yêu cầu của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế gửi báo cáo công tác quản lý an toàn bức xạ năm 2017 về Sở Khoa học và Công nghệ theo mẫu đính kèm.

Toàn văn Thông báo và Mẫu báo cáo đính kèm.

Tập tin đính kèm: