Bản tin KH&CN số Xuân-2018

Đăng bài thanhsang T2, 26/02/2018 - 06:55

Trong số này

1. Để khoa học và công nghệ thật sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long.

2. 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2017.

3. Thông tin tóm tắt kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được nghiệm thu năm 2017.

4. Hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở một số kết quả nổi bật và những vấn đề cần quan tâm.

5. Thanh tra khoa học và công nghệ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2017.

6. Kết quả triển khai thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long.

7. Xuân Nguyên tiêu.

8. Tăng cường hiệu quả cầu nối ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống.

9. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

10. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ hướng về vùng nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

11. Vũng Liêm - hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

12. Những điểm mới trong chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

13. Tính kế thừa phát triển sản xuất nông nghiệp: Truyền thống, Công nghiệp, Công nghệ cao, Nông nghiệp 4.0.

14. Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng.

15. Hoạt động giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản của chi cục quản lý chất lượng Vĩnh Long năm 2017.

16. Vai trò của khuyến nông trong phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao.

17. Hoạt động xúc tiến thương mại - Những kết quả đáng ghi nhận năm 2017.

18. Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long đầu tư cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động năm 2017.

19. Xuân và lính đảo.

20. Chất lượng đào tạo hiện nay ở trường chính trị cần phải có thước đo.

21. Tấm gương của một thầy thuốc anh hùng.

22. Vĩnh Long bảo tồn di tích danh nhân gắn với phát triển du lịch.

23. Múa Lân - Nét đẹp văn hoá ngày Tết.

24. Bến Xuân.

25. Những kỷ lục về chó.

26. Thịt chó.

Các tin khác

07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017
28/07/2017 - 07:15 - Thông tin KH&CN số Xuân 2017