Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 1/2015

Đăng bài trieuuyen T6, 13/02/2015 - 03:00

TRONG SỐ NÀY:

1. Lễ ra mắt Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

2. Doanh nghiệp Việt tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

3. Quan tâm đúng mức rào cản kỹ thuật thương mại

4. Hải quan với việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa

5. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu

6. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh và hội nhập

7. Định hướng chính sách vĩ mô hỗ trợ doanh nghiệp

8. Chiến lược thương hiệu trong xây dựng thương hiệu

9. Đã chốt tỷ lệ mạ băng cá tra

10. Hỗ trợ doanh nghiệp KCN phát triển theo định hướng carbon thấp

11. Phát triển khoa học, công nghệ từ doanh nghiệp

12. Nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp nước sạch

13. Đòn bẩy “kích” doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tập tin đính kèm: