Bản tin Doanh nghiệp số 6/2014

Đăng bài lmphuong T6, 18/07/2014 - 15:05

TRONG SỐ NÀY

1. Các tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

2. Hỗ trợ doanh nghiệp Khoa học - Công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ

3. Đổi mới môi trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

4. Doanh nghiệp sẽ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

5. Giải pháp "Tai chinh - kế toán va thúc đẩy năng suất doanh nghiệp trên đám mây"

6. Bảo vệ thương hiệu Việt qua sử dụng công cụ chỉ dẫn địa lý

7. Doanh nghiệp KH&CN bắt đầu được hỗ trợ

8. 10 nguyên tắc vàng tạo cân bằng trong kinh doanh

9. Quản trị nhân lực - giải pháp để nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

10. Tư vấn đổi mới thân thiện với môi trường cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
– kinh nghiệm của Hàn Quốc

11. Phương thức xuất khẩu hiệu quả cho các doanh nghiệp làng nghề

12. Trung tâm ươm tạo và chuyển giao công nghệ - Nơi gắn kết trường đại học với
doanh nghiệp

13. Phát triển tiếng nói của thương hiệu - 3 yếu tố chinh phục thông điệp

14. Xây dựng “thế lực” Kinh tế thương hiệu

15. Chiến lược thương hiệu trong xây dựng thương hiệu

Tập tin đính kèm: