Ban lãnh đạo Sở

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:39
 

Ông NGUYỄN VĂN TÙNG

Giám đốc

Email: nvtung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3824252

 

Ông NGUYỄN TRỌNG DANH

Phó giám đốc

Email: ntdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3862599

Ông NGUYỄN THANH PHONG

Phó giám đốc

Email: ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3830401

Ông NGUYỄN VĂN GIỚI

Phó giám đốc

Email: nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 090.8140115

 

Các tin khác

31/01/2014 - 20:54 - Thông tin địa chỉ liên hệ
31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:53 - Danh bạ Email, điện thoại
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:38 - Sơ đồ tổ chức
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ