Bác sĩ chính phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ từ 6 năm

Đăng bài trieuuyen CN, 05/07/2015 - 08:36

Đây là một trong những tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với bác sĩ chính (hạng II) nêu tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/05/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

Ngoài việc phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ (hạng III) tối thiểu 09 năm (trường hợp có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học) hoặc 06 năm nếu có bằng tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hay tiến sĩ y học hoặc tốt nghiệp bác sĩ nội trú (trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh bác sĩ hạng III tối thiểu là 02 năm); khi thăng hạng từ chức danh bác sĩ, bác sĩ chính còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khác về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khác. Cụ thể như: Đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ y học trở lên (trừ chuyên ngành y học dự phòng); có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí có yêu cầu...

Đối với bác sĩ cao cấp (hạng I), Thông tư quy định, phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng bác sĩ cao cấp (hạng I); trường hợp thăng hạng từ chức danh bác sĩ chính lên bác sĩ cao cấp, phải có thời gian giữ chức danh bác sĩ chính hoặc tương đương tối thiểu 06 năm, trong đó, thời gian gần nhất giữ chức danh bác sĩ chính tối thiểu 02 năm.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với bác sĩ, y sĩ. Theo đó, viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ cao cấp sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I); tương tự, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp bác sĩ chính (hạng II); bác sĩ (hạng III) và y sĩ (hạng IV) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch bác sĩ chính; bác sĩ và y sĩ... Trong đó, chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A3 (nhóm A3.1), từ hệ số lương từ 6,20 đến hệ số lương 8,00; bác sĩ chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến 6,78; bác sĩ (hạng III) được áp dụng hệ số lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/07/2015.

http://luatvietnam.vn