3.7. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất,kinh doanh

Đăng bài Quantri T2, 12/01/2015 - 07:58

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (Số 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn

Lưu ý:

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại Chi cục tổ chức/cá nhân được phép lưu thông hàng hóa.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá.

+ Tổ chức, cá nhân nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan chuyên ngành cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

+ Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ công bố hơp quy theo thành phần hồ sơ bên dưới đến Chi cục và hoàn toàn chịu trách nhiệm với hàng hóa của mình, kịp thời báo cáo Chi cục nếu hàng hóa không phù hợp với quy chuẩn đã công bố. Quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan hàng hóa, nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không có văn bản giải trình lý do chậm trễ, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ: bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người nộp hoặc gửi văn bản hướng dẫn qua đường bưu điện theo  Mẫu số 01 “Phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ” ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 15 ngày. Quá thời hạn 15 ngày, nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không có văn bản giải trình lý do chậm trễ, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: bộ phận tiếp nhận hồ sơ lập “Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả” theo Mẫu số 03  kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg,  ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ giao cho người nộp. Ngay sau đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lập Mẫu số 02 “Sổ theo dõi hồ sơ”  và Mẫu số 04 “phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ” kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mẫu số 04 được đính kèm cùng hồ sơ chuyển cho bộ phận chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn tham mưu trình Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, cụ thể như sau:

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do không tiếp nhận hồ sơ.

- Bước 4 : Trả kết quả

- Nhận kết quả trực tiếp: Tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. Buổi Sáng từ 7 - 11 giờ, buổi Chiều từ 13 - 17 giờ.

- Nhận kết quả qua đường bưu điện: nếu tổ chức công dân có yêu cầu khi nộp hồ sơ thì có kết quả bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sẽ chuyển hồ sơ qua đường bưu điện đến tổ chức, công dân.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng; Địa chỉ:  339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu);

-  Báo cáo tự đánh giá (dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký) gồm các thông tin sau:

+ Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.

+ Tên sản phẩm, hàng hóa.

+ Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.

+ Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

+ Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá

- Số lượng hồ sơ:  02 bộ (01 bộ nộp cho Chi cục, 01 bộ do tổ chức, cá nhân lưu).

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

h. Lệ phí: Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy: 150.000đ/ giấy đăng ký.      

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản công bố hợp quy Mẫu 2.CBHC/HQ 28/2012/TT-BKHCN có nội dung bổ sung quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.

- Luật tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 ngày 29 tháng 6 năm 2006.

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Thông tư 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy.

Thời gian giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Lệ phí: 
150.000 đồng
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác