3.3. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Đăng bài Quantri T2, 12/01/2015 - 07:51

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (Số 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, cụ thể như sau:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ sơ (mẫu 2 PTNHSĐK tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN), yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn năm (05) ngày làm việc và việc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thực hiện không quá 01 lần. Quá thời hạn trên mà cơ sở vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi cơ sở nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: công chức tiếp nhận hồ sơ lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường (2 bản) (theo Mẫu 2. PTNHSĐK tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ) và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp, Lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Long thông báo bằng văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu.

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được văn bản thông báo việc kiểm tra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Vĩnh Long tiến hành việc kiểm tra và ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường đối với cơ sở nhập khẩu.

- Bước 4: Trả kết quả

Cơ sở nhập khẩu nhận kết quả kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chât lượng tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường”; ( theo mẫu);

+ Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ sở nhập khẩu có:

- Phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2;

- Hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

- Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường kiểm tra khi nhập khẩu;

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;

+ Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác;

+ Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường.

h. Phí, Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường ( Mẫu 1 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường.

Thời gian giải quyết: 
13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác