3.12. Thủ tục cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa

Đăng bài Quantri T4, 07/12/2016 - 00:57

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (Số 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn

Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) đã được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy phép (như bổ sung danh mục hàng nguy hiểm cần vận chuyển, phương tiện tham gia vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải hàng nguy hiểm, người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bổ sung tại địa chỉ trên.

+ Trường hợp nộp hô sơ trực tiếp: đối với các tài liệu trong thành phần hồ sơ chưa được chứng thực từ bản chính, doanh nghiệp phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hô sơ qua đường bưu điện: các tài liệu trong thành phần hồ sơ doanh nghiệp phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính.

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người nộp bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, viên chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý ( theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng thời gian và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức, cá nhân không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, viên chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), thông báo qua điện thoại để người nộp đến nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) hoặc gửi qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

 Bước 3: Xử lý hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ được chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định và trình Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phê duyệt.

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long sẽ cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp .

Trường hợp hồ sơ thay đổi, bổ sung nội dung giấy phép như bổ sung danh mục hàng nguy hiểm cần vận chuyển có số lượng lớn hơn mức quy định tại cột 7 Phụ lục 1 về ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trinh vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường nội địa, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành thẩm định thực tế tại trụ sở hoặc kho, bãi tập kết hàng của doanh nghiệp trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho doanh nghiệp:

- Trường hợp doanh nghiệp không phải thực hiện hành động khắc phục để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép bổ sung thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế, Chi cục sẽ cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục để hoàn thiện hồ sơ cấp bổ sung Giấy phép thì thời hạn khắc phục tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục nhận được báo cáo bằng văn bản của doanh nghiệp đề nghị cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm với nội dung đã hoàn thành hành động khắc phục, Chi cục tổ chức thẩm định bổ sung kết quả hành động khắc phục.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định bổ sung, Chi cục cấp hoặc từ chối cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Bước 4 :Trả kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (theo mẫu );

2. Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh hàng nguy hiểm hoặc được phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Bản kê khai các thông tin về hàng nguy hiểm (nếu có thay đổi bổ sung);

4. Giấy phép điều khiển phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển phù hợp với loại phương tiện dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm. (nếu có thay đổi bổ sung);

5. Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan Bảo hiểm cấp cho chủ phương tiện (nếu có thay đổi bổ sung); Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao hợp đồng thương mại hoặc bản sao văn bản thỏa thuận vè việc vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận (nếu có) của các bên ký hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát, trọng tải).

6. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động còn thời hạn hiệu lực của những người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp theo quy định tại Thông tu 27/2013/TT-BLĐTBXH (nếu có thay đổi bổ sung);

7. Giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành khóa đào tạo và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất còn thời hạn hiệu lực do Sở Công thương cấp cho người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải và người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm (nếu có thay đổi bổ sung);

8. Phiếu an toàn hóa chất của hàng nguy hiểm cần vận chuyển bằng tiếng Việt của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng nguy hiểm theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất, kèm theo bản sao bằng ngôn ngữ nguyên gốc của doanh nghiệp sản xuất hàng nguy hiểm (nếu có). Nội dung Phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Thông tư 28/2010/TT-BCT (nếu có thay đổi bổ sung) ;

9. Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm định đối với vật liệu bao gói, phương tiện chứa hàng nguy hiểm theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 44/2012/TT-BCT (nếu có thay đổi bổ sung); 

10. Phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng nguy hiểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Thông tư 44/201/TT-BCT đối với hàng hóa bắt buộc phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo quy định (nếu có thay đổi bổ sung);

11. Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiên hành về bảo vệ môi trường (theo mẫu). Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp Giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm có sử dụng nhiều người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc sử dụng nhiều phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc sử dụng nhiều người áp tải hoặc nhiều loại hàng nguy hiểm thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các tài liệu 4,5,6,7,8,9,10 tương ứng đối với từng trường hợp tăng thêm (đối với hàng hóa bắt buộc phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đề nghị vận chuyển hàng nguy hiểm có số lượng lớn hơn mức quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành thẩm định trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho doanh nghiệp:

+ Nếu doanh nghiệp không phải thực hiện hành động khắc phục: Thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định thực tế.

+ Nếu doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục:

Thời hạn cho doanh nghiệp khắc phục là 30 ngày.

Chi cục thẩm định bổ sung trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo bằng văn bản của doanh nghiệp đã hoàn thành hành động khắc phục Chi cục cấp hoặc từ chối cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển và doanh nghiệp khác có liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm nhưng có nhu cầu thay đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy phép (như bổ sung danh mục hàng nguy hiểm cần vận chuyển, phương tiện tham gia vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải hàng nguy hiểm, người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm).

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (cấp bổ sung).

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 1.ĐĐK Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016).

- Danh mục tên, khối lượng hàng nguy hiểm và lịch trình vận chuyển hàng nguy hiểm; Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm (Mẫu 2.DMHNH-LT-PT-NĐKAT Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016).

- Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 3. PALSTB Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thời gian giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác