3.11. Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Đăng bài Quantri T6, 23/11/2018 - 01:13

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức đánh giá sự phù hợp cóQuyết định chỉ định còn hiệu lực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cấp nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định, nộp hồ sơ đề nghị cấp lại đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn)

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đốivớitrườnghợpnộptrựctiếp, côngchứctiếpnhậnhồsơ kiểmtra tại chỗ tính đầy đủ củahồsơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét cấp lại. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cấp lại quyết định chỉ định, gửi kết quả giải quyết TTHC về Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trả cho tổ chức. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả

Tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Khi đếnnhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngườinhậnphảitrảlạigiấytiếpnhậnhồsơ và hẹntrảkếtquảvà ký vàosổtheodõihồsơ.

+ Côngchứctrảkếtquảkiểmtralạikếtquảtrướckhitraochongườinhận;

+ Ngườinhậnkếtquảkiểmtralạikếtquả, nếupháthiệncó saisóthoặckhông đúngthì yêucầu điềuchỉnhlạicho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổisángtừ 7 giờ đến 11 giờ, buổichiềutừ 13 giờ đến 17 giờtừthứhai đếnthứsáuhàngtuần (trừcácngàynghỉtheoquy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định(theo mẫu);

- Bản chính Quyết định chỉ định bị hư hỏng (đối với trường hợp quyết định chỉ định bị hư hỏng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

h. Lệ phí: không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại quyết định chỉ định (mẫu số 10ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi tên, địa chỉ hoặc thu hẹp phạm vi chỉ định.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Thời gian giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác