2.6. Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Đăng bài Quantri T2, 21/01/2019 - 08:49

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án tự đánh giá kết quả thực hiện dự án; chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện dự án (đối với dự án địa phương quản lý) và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.823256.

- Bước 2:Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dungcủa hồ sơ, cụ thể như sau:

      * Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

  Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

 - Phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu thực hiện các bước sau:

+ Tham mưu thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự ántrong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định;

+ Tổ chức họp hội đồngđánh giá, nghiệm thu trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng;

+Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu:

* Đối với dự án được hội đồng đánh giá, kết luận “nghiệm thu”:

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hội đồng thông qua Biên bản họp, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu theo kết luận của hội đồng và nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ sau khi được Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ.

Sở Khoa học và Công nghệ gửi bản sao kết quả đánh giá của Hội đồng đến tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án để tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện dự án với Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia; tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án nộp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long để Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án;

* Đối với dự án được hội đồng đánh giá, kết luận “không nghiệm thu”: được xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Bước 4: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

 * Đối với trường hợp nhận kết quả trực tiếp:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

 + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của tổ chức chủ trì dự ántheo biểumẫu 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (viết tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN).

+ Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án;

+ Các sản phẩm, kết quả của dự án theo hợp đồng thực hiện dự án và thuyết minh dự án được phê duyệt;

+ Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của dự án(theo mẫu);;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án(theo mẫu);

+ Các tài liệu khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bản gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 01 (một) bản điện tử.

d. Thời hạn giải quyết:

- Thành lập hội đồng: trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án hợp lệ;

- Tổ chức họp hội đồng: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng;

- Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ/hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án: trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ các tài liệu công nhận kết quả thực hiện dự án.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả thực hiện dự án của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với dự án địa phương quản lý).

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của tổ chức chủ trì dự án(Mẫu 2 ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BKHCN).

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của dự án(Mẫu B13-BCKPDA ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN).

- Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện dự án(Mẫu B14-BCTĐG ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN).

-Báo cáo tổng hợpkết quả thực hiện dự án theo (Mẫu B15-BCTHban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN).

k. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

          - Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ủy quyền quyết định thành lập các hội đồng tư vấn, tổ thẩm định kinh phí thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: