2.5. Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Đăng bài Quantri T2, 21/01/2019 - 08:47

a. Trình tự thực hiện:

       - Bước 1:Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án đề nghị chấm dứt hợp đồngthực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (đối với dự án địa phương quản lý),nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, Số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.823256.

       -Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dungcủa hồ sơ, cụ thể như sau:

      * Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

 + Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

 Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Công chức Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thẩm định hồ sơ theo quy định trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trình tự thực hiện như sau:

+ Thẩm định hồ sơ: lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và phát hành thông báo tạm dừng thực hiện dự áncho tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệtheo quy định;

+Tổ chức chủ trì phải ngừng mọi hoạt động có liên quan kể từ ngày có thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, đồng thời báo cáo chi tiết bằng văn bản các nội dung đã thực hiện, tình hình sử dụng kinh phí, nguyên vật liệu, trang thiết bị mua sắm;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét và ban hành quyết định chấm dứt hợp đồnghoặc gửi văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý chấm dứt hợp đồng, chuyển kết quả giải quyết về Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức chủ trì trong thời gian không quá 04 ngày làm việc.

- Bước 4: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

 * Đối với trường hợp nhận kết quả trực tiếp:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

 + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn giải trình, đề nghị chấm dứt hợp đồng của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án;

+ Hợp đồng, thuyết minh đã ký giữa tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án với Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án(theo mẫu);

+ Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí(theo mẫu);

+ Tài liệu khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, trong đó:

+ Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ,  lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và phát hành thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ: trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành kết quả giải quyết hoặc gửi văn bản trả lời tới tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nêu rõ lý do trong trường hợp không đồng ý, chuyển kết quả giải quyết về Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian không quá 04 ngày làm việcsau khi đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường.

Trường hợp cần thiết sẽ tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản lý.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và các cá nhân có liên quan.

e. Cơ quan thực hiệnthủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Quyết định chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án của Chủ tịch UBND tỉnh (đối với dự án địa phương quản lý).

h. Lệ phí: Không có.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án (Mẫu B12-BCTHDA phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN);

- Báo cáo tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí (Mẫu B13-BCKPDAphụ lục ban hành kèm theo Thông tư17/2017/TT-BKHCN).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện dự án là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt họp đồng trước thời hạn;

- Dự án không thể tiếp tục thực hiện do không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện dự án mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án theo quy định của pháp luật.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: