2.4. Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Đăng bài Quantri T2, 21/01/2019 - 08:34

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự ánthuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh các nội dung trong quá trình thực hiện dự án gửi văn bảnđề nghị và các tài liệu khác có liên quan đến Bộ phận một cửaSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: số 111, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long,điện thoại: 02703.823256.

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dungcủa hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nhận gửi hồ sơ trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

       * Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Phòng chuyên môn xem xét các quy định có liên quan đến từng trường hợp cụ thể đề nghị thay đổi, điều chỉnh. Nếu hồ sơ đề nghị thay đổi, điều chỉnh đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của thủ tục, phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian giải quyết đối với từng nội dung đề nghị thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:

*Đối với nội dung đề nghị thay đổi thời gian thực hiện dự án:tổng thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: trong thời gian 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồsơ hợp lệ theo quy định.

+ Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết địnhđiều chỉnh hoặc công văn gửi đến tổchức chủ trì và chủ nhiệm dự án và chuyển kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ.

*Đối với nội dung đề nghị thay đổi, điều chỉnh khác như: thay đổi tổ chức chủ trì dự án,chủ nhiệm dự án, điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của dự án, nội dung của dự án, kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án, kinh phí thực hiện dự án ngoài ngân sách nhà nước và mua sắm nguyên vật liệu, mua máy móc thiết bị,…tổng thời gian giải quyết không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thẩm định hồ sơ,hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

+ Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết địnhđiều chỉnh hoặc công văn gửi đến tổchức chủ trì và chủ nhiệm dự án và chuyển kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ.Trường hợp không đồng ý Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho tổ chức chủ trì dự án,có nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

 * Đối với trường hợp nhận kết quả trực tiếp:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

 + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì dự án; biên bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có); ý kiến chuyên gia, biên bản họp hội đồng tư vấn (nếu có); văn bản đồng ý điều chỉnh của Cơ quan đề xuất đặt hàng trong trường hợp thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ; tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản giấy.

d. Thời hạn giải quyết:

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì dự án, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trong thời gian 08 ngày làm việc, UBND tỉnh thực hiện trong thời gian 07 ngày làm việc.

- Các thay đổi, điều chỉnh khác:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trong thời gian 20 ngày làm việc, UBND tỉnh thực hiện trong thời gian 10 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và các cá nhân có liên quan.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quancó thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chỉnh hoặc công văn gửi đến tố chức chủ trì và chủ nhiệm dự án.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của dự án: Chỉ thực hiện đối với dự án thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

- Thay đổi tổ chức chủ trì dự án:

+ Có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể tổ chức chủ trì. Tổ chức chủ trì dự án mới phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN;

- Thay đổi chủ nhiệm dự án: Việc thay đổi chủ nhiệm dự án được thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại Điều 16 của Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN. Chủ nhiệm dự án mới phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án phải báo cáo bằng văn bản, giải trình lý do và kiến nghị về việc thay đổi thời gian thực hiện dự án kèm theo báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện.

- Điều chỉnh khác đối với dự án:

+ Điều chỉnh mua sắm vật tư, nguyên, nhiên vật liệu, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định: Chỉ thực hiện đối với dự án thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần; Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án gửi văn bản giải trình với Sở Khoa học và Công nghệ về điều chỉnh nội dung không khoán chi trong dự án;

+ Điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia dự án: Việc thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu phải có sự đồng thuận của người được bổ sung và người được thay thế.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 03/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: