2.3. Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Đăng bài Quantri T6, 18/01/2019 - 03:26

a. Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án địa phương mình quản lý trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ, báo điện tử hoặc báo in của địa phương và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án;

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký chủ trì dự án đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.823256.

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công chức tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dungcủa hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

 + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ:

 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi họp mở công khai hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian không quá  05 ngày làm việc. Đại diện các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác được mời tham dự.

 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tham mưu thành lập Hội đồng và tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án trong thời gian không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản mở hồ sơ;

- Hoàn thiện hồ sơ dự án theo kết luận hội đồng:

       * Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hội đồng thông qua Biên bản họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phát hành thông báo bằng văn bản kết quả họp hội đồng cho tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp.

        * Trường hợp có ý kiến khác với kết quả họp hội đồng, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp gửi ý kiến bằng văn bản tới Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Vĩnh Long trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệtỉnh Vĩnh Long ký văn bản thông báo kết quả họp hội đồng.

        * Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hội đồng thông qua Biên bản họp, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án được kiến nghị tuyển chọn, giao trực tiếp nộp cho cơ quan quản lý dự án các tài liệu sau đây:

+ Hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của hội đồng;

+ Bản giải trình có xác nhận của Chủ tịch hội đồng về những nội dung đã được hoàn thiện theo kết luận của hội đồng.

- Thẩm định dự toán kinh phí của dự án, thông báo kết quả thẩm định:

 * Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ gửi hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ về thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương cho dự án địa phương quản lý;

* Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ Trung ương cho dự án địa phương quản lý, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thành lập tổ thẩm định dự toán kinh phí dự án và tổ chức thẩm định dự toán kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ địa phương hỗ trợ thực hiện dự án.

* Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tổ thẩm định dự toán kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ địa phương hỗ trợ thực hiện dự án thông qua Biên bản họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh phí cho tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án.

- Hoàn thiện thuyết minh dự án theo kết luận của Tổ thẩm định kinh phí:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long ký văn bản thông báo kết quả thẩm định dự toán kinh phí, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm hoàn thiện thuyết minh dự án theo kết luận của Tổ thẩm định và nộp lại cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sau khi có xác nhận của Tổ trưởng Tổ thẩm định.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án địa phương quản lý:

Sở Khoa học và Công nghệ lập hồ sơ/hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ thẩm định dự toán kinh phí;

- Phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án:

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án và gửi kết quả về Bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức, cá nhân trong thời giankhông quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ;

Sở Khoa học và Công nghệ công bố công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án đã được phê duyệt và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển chọn,giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án.

Bước 4: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhânnhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

 * Đối với trường hợp nhận kết quả trực tiếp:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

 + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ để cá nhân, tổ chức nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần Hồ sơ:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức đăng ký chủ trì hoặc các giấy tờ tương đương khác;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án (nếu có);

+ Phiếu đăng ký chủ trì thực hiện dự án (theo mẫu);

+ Thuyết minh dự án(theo mẫu);

+ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án(theo mẫu);

+ Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài(theo mẫu);

+ Văn bản xác nhận về sự đồng ý phối hợp thực hiện dự án của các đơn vị phối hợp (nếu có);

+ Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện dự án, thời gian báo giá không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Báo giá có thể được cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung trước thời điểm họp thẩm định dự toán kinh phí dự án (nếu cần);

+ Báo cáo tài chính tối thiểu 02 năm gần nhất của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án;

+ Văn bản chứng minh phương án huy động kinh phí đối ứng (đối với dự án có yêu cầu phải huy động kinh phí đối ứng) theo quy định tại khoản 10 Điều 5 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc và 01 bản điện tử (không cài bảo mật)

Lưu ý:Hồ sơ phải được niêm phong kín và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên dự án, danh mục tài liệu trong hồ sơ; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp chủ trì dự án, tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án và thông tin về người liên hệ (điện thoại và địa chỉ email).

d.Thời hạn giải quyết:tổng thời gian giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian cho mở công khai, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ; tổ chức hoàn thiện hồ sơ dự án; thời gian gửi hồ sơ, thẩm địnhvà trả kết quả thẩm định hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ),cụ thể như sau:

- Thành lập hội đồng và tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp: trong thời gian 14 ngày làm việc;

- Thành lập Tổ thẩm định và tổ chức họp thẩm định dự toán kinh phí dự án: 07 ngày làm việc;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt: 03 ngày làm việc.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả và gửi kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ: 05 ngày làm việc.

- Công bố, công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án đã được phê duyệt: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng quy định về đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án địa phương quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

h. Phí, lệ phí: Không có

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án (Mẫu B5PĐKphụ lục ban hành theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN);

-Thuyết minh dự án (Mẫu B6-TMDA phụ lục ban hành theo Thông tư 17/2017/TT-BKHCN);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp dự án (Biểu B1-3-LLTC phụ lục ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BKHCN);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm dự án, các thành viên chính và thư ký khoa học thực hiện dự án; lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (Biểu B1-4-LLCNphụ lục ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BKHCN); 

- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện dự án (Biểu B1-5-PHNC phụ lục ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BKHCN).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Điều kiện đối vớitổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp dự án:

+ Có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án;

+ Có khả năng huy động kinh phí đối ứng thực hiện dự án;

+ Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017.

- Điều kiện đối với cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án:

+ Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đã hoạt động trong lĩnh vực của dự án trong 05 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; hoặc là tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, tác giả giống cây trồng và tác giả của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác quy định tại Điều 3 của Luật Sở hữu trí tuệ đăng ký làm chủ nhiệm dự án liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ này;

+ Có khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc của chủ nhiệm dự án;

+ Không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

- Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ủy quyền quyết định thành lập các hội đồng tư vấn, tổ thẩm định kinh phí thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: