152/QĐ-SKHCN

Người viết Quantri T3, 05/09/2017 - 08:32
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
10/08/2017
Người ký: 
Giám đốc - Nguyễn Văn Hiếu
Trích yếu: 
Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long

Các tin khác

23/02/2014 - 11:55 - 53/QĐ.SKHCN Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long