15/2015/TT-BKHCN

Người viết Quantri T6, 11/09/2015 - 05:04
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
25/08/2015
Người ký: 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Trích yếu: 
Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác

22/02/2017 - 01:35 - 348/2016/TT-BTC Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
22/02/2017 - 01:16 - 07/2016/TT-BKHCN Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
05/10/2016 - 14:00 - 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
23/02/2016 - 03:59 - 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
25/01/2016 - 06:24 - 26/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
25/01/2016 - 06:20 - 25/2015/TT-BKHCN Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
11/09/2015 - 05:02 - 14/2015/TT-BKHCN Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
11/09/2015 - 04:56 - 1318/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
05/08/2014 - 13:22 - 18/2014/TT-BKHCN Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
05/08/2014 - 11:17 - 19/2014/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa