1.5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ.

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 21:25

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ nếu có thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì tổ chức khoa học và công nghệ phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

- Trường hợp Tổ chức khoa học và công nghệ chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến tỉnh Vĩnh Long thì Tổ chức khoa học và công nghệ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ mới tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 823 256; Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và viết vào Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, công chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, công chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), thông báo qua điện thoại để người nộp đến nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) hoặc gửi qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn phân công Công chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Nếu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan đã cấp giấy giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ có văn bản xác nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ đã hoàn tất thủ tục đồng thời gửi bản sao Giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, nơi tổ chức khoa học và công nghệ chuyển trụ sở đến.

+ Nếu Tổ chức khoa học và công nghệ chuyển địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến tỉnh Vĩnh Long thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của tổ chức khoa học và công nghệ và hồ sơ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (nơi tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận mới cho tổ chức khoa học và công nghệ.

- Bước 4 : Trả kết quả

- Nếu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan đã cấp giấy giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long không trả kết quả cho tổ chức khoa học và công nghệ mà gửi kết quả giải quyết cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, nơi tổ chức khoa học và công nghệ chuyển trụ sở đến; đồng thời sẽ thông báo qua điện thoại cho tổ chức, cá nhân được biết để theo dõi việc xử lý.

- Nếu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan mà tổ chức khoa học và công nghệ đề nghị cấp giấy giấy chứng nhận mới (do thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác đến tỉnh Vĩnh Long) thì tổ chức khoa học và công nghệ nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đóng phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức khoa học và công nghệ (nơi đi):

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận ( theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp;

+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (theo mẫu).

* Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là cơ quan mà tổ chức khoa học đề nghị cấp giấy chứng nhận mới (nơi đến):

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận (theo mẫu );

+ Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một trong các giấy tờ sau:

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;

* Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao.

+ Thông tin về Giấy chứng nhận cũ (số, ngày và cơ quan cấp) được ghi trên Giấy chứng nhận mới để bảo đảm tính liên tục hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Nếu tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (nơi đi) thì thời gian giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Nếu tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (nơi đến) thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức khoa học và công nghệ

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác (nơi tổ chức khoa học và công nghệ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ)

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ chuyển trụ sở chính đến tỉnh Vĩnh Long) .

h. Phí thẩm định: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng)

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận (theo Mẫu 13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN);

- Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 18 hoặc Mẫu 19 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013. - Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Thông tư 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
07 - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
1.500.000 đồng
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác