1.39. Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

Đăng bài Quantri T2, 19/11/2018 - 03:13

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chứcđề nghị thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: số 111, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.823256.

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tại chỗ tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần). Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Lãnh đạo Phòng chuyên môn phân công Công chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu điều kiện theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư) hoặc 10 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư), Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có văn bản kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư gửi cho cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

- Trong trường hợp dự án đầu tư có nội dung công nghệ phức tạp, liên quan đến nhiều ngành và có phạm vi ảnh hưởng rộng, phòng chuyên môn sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập hoặc hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để xem xét, cụ thể như sau:

+ Đối với trường hợp lấy ý kiến của chuyên gia, Cơ quan thẩm định công nghệ gửi hồ sơ đến chuyên gia hoặc tổ chức tư vấn độc lập để lấy ý kiến. Chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập phải là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn cần tư vấn. Ý kiến của chuyên gia là cơ sở để Cơ quan thẩm định công nghệ có ý kiến thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

+ Đối với trường hợp cần lấy ý kiến hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, giám đốc sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ được thành lập, làm việc theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ.

- Bước 4: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

- Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trong hồ sơ dự án đầu tư, tại nội dung về khoa học và công nghệ cần nêu rõ: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đặc tính, tính năng kỹ thuật, công suất, mới hay đã qua sử dụng).

- Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án đầu tư (nếu có).

- Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có).

- Đánh giá tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường.

- Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có nội dung góp vốn bằng công nghệ).

- Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu (nếu có). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

d. Thời hạn giải quyết:

- 15 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư) hoặc 10 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư).

- Đối với trường hợp dự án đầu tư có nội dung công nghệ phức tạp chưa quy định thời gian giải quyết.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư tỉnh Vĩnh Long

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản kết quả thẩm định công nghệ dự án đầu tư.

h. Phí, lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: chưa quy định

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền của địa phương hoặc dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của địa phương mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư 03/2016/TT-BKHCN, ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế- xã hội thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác