1.26. Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Đăng bài Quantri T3, 06/12/2016 - 08:22

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 823 256; Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn

Cơ quan, tổ chức đã bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ hoặc giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ nếu có yêu cầu đề nghị miễn nhiệm lập hồ sơ theo quy định

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người nộp bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý ( theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn ba (03 ) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), thông báo qua điện thoại để người nộp đến nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ( theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ) hoặc gửi qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý ( theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ đồng thời chuyển cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, xem xét, quyết định và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

+ Phòng chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ đồng thời tham mưu Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) cho Sở Tư pháp có ý kiến việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong thời gian 03 ngày làm việc.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổng hợp hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét, quyết định và điều chỉnh danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chuyển kết quả giải quyết cho Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối, UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ có văn bản trả lời và nêu lý do.

- Bước 4: Trả kết quả Cơ quan, tổ chức hoăc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và đóng phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của đơn vị đã đề nghị bổ nhiệm người đó.

+ Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10, Luật giám định tư pháp:

* Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật giám định tư pháp;

* Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật giám định tư pháp;

* Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

* Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật giám định tư pháp;

* Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Trong đó:

+ Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tư pháp thẩm định : 03 ngày làm việc

+ Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định, chuyển kết quả cho Sở Khoa học và Công nghệ trả cho cơ quan, tổ chức, cá nhân: 07 ngày làm việc

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức đã bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoặc Giám định viên tư pháp.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh long.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Thủ trưởng đơn vị đã đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật Giám định tư pháp;

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Giám định tư pháp;

- Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp;

- Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật Giám định tư pháp;

- Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật giám định tư pháp ngày 20/6/2012;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

- Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Lệ phí: 
0

Các tin khác