1.23. ​Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

Đăng bài Quantri T3, 06/12/2016 - 08:02

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 823 256; Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn

Tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 trước khi ứng dụng phải lập hồ sơ đề nghị thẩm định

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người nộp bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, công chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng thời gian 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), thông báo qua điện thoại để người nộp đến nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) hoặc gửi qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn phân công Công chức thẩm định hồ sơ. Việc thẩm định được thực hiện như sau:

+ Đối với hồ sơ mà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long không đủ điều kiện thẩm định (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm) hoặc kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc 02 lĩnh vực trở lên được quy định tại các Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN thì Phòng chuyên môn sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đồng thời sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định và cấp giấy xác nhận kết quả. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long để trả cho tổ chức, cá nhân.

+ Đối với hồ sơ mà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đủ điều kiện thẩm định (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm) hoặc kết quả nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc 01 trong 03 lĩnh vực được quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN, Phòng chuyên môn sẽ tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức việc thẩm định hồ sơ. Quy trình thẩm định gồm các bước sau:

* Cơ quan thực hiện thẩm định ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn 15 ngày làm việc. Quy trình làm việc của Hội đồng được quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN.

* Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng và chỉ được tiến hành khi có đại diện cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực cần thẩm định.

* Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng thẩm định là phân tích, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN; Cho ý kiến về mức độ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

* Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan trực tiếp thẩm định hồ sơ sẽ xem xét, quyết định việc cấp Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, cơ quan trực tiếp thẩm định sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trong trường hợp không nhất trí với kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan trực tiếp thẩm định sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện thẩm định lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian thẩm định lại và trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định.

- Bước 4 : Trả kết quả Các tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và đóng phí thực hiện thủ tục hành chính.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ( theo mẫu);

+ Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ.

+ Tài liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt (nếu có); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tài liệu kèm theo; Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu và Biên bản đánh giá của Hội đồng nghiệm thu các cấp (nếu có).

+ Thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sản xuất, đời sống.

+ Bản sao Dự án đầu tư ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có).

+ Bản sao quyết định thành lập, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với tổ chức khoa học và công nghệ) hoặc đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp) của tổ chức đăng ký ứng dụng; Bản sao Chứng minh thư nhân dân đối với cá nhân đăng ký ứng dụng.

+ Bản chính tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký ứng dụng.

+ Bản sao Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

+ Bản sao Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được cấp (nếu có).

+ Những tài liệu khác có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần thẩm định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó:

+ Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn: trong thời gian 15 ngày làm việc

+ Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc

+ Cấp Giấy xác nhận trong thời hạn 05 ngày làm việc

+ Thẩm định lại trong trường hợp cơ quan thẩm định không nhất trí với kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ.

h. Phí, Lệ phí: do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả Mức phí cho việc tổ chức thẩm định thực hiện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản tài chính hiện hành của tỉnh Vĩnh Long có liên quan đến nội dung chi không được quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ( áp dụng với trường hợp hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long trực tiếp tổ chức việc thẩm định và cấp giấy xác nhận )

* Các nội dung phục vụ việc đánh giá bao gồm:

+ Chi thù lao thuê chuyên gia tư vấn đánh giá, thẩm định, viết nhận xét về hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;

+ Chi phí họp hội đồng đánh giá, hội đồng thẩm định, tổ chuyên gia tư vấn;

+ Chi phí văn phòng phẩm phục vụ họp hội đồng

+ Các khoản chi khác phát sinh trong quá trình đánh giá, thẩm định

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước ( quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BKHCN );

- Văn bản cho phép sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ ( quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BKHCN );

- Thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước vào sản xuất và đời sống ( quy định tại phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư 02/2015/TT-BKHCN );

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Lệ phí: 
Xem trên

Các tin khác