1.22. ​Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Đăng bài Quantri T3, 06/12/2016 - 07:57

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 823 256; Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn

- Bước 2: Xử lý hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có trách nhiệm xem xét về thành phần hồ sơ để xác định thuộc trường hợp đặc cách hay không đặc cách được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN để yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ ( nếu thiếu), xác định ngày trả kết quả.

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp cho người nộp bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và không giải trình lý do chậm trễ, công chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đúng thời gian và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), thông báo qua điện thoại để người nộp đến nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ) hoặc gửi qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn phân công Công chức thẩm định hồ sơ. Việc thẩm định được thực hiện như sau:

+ Đối với hồ sơ thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN (được đặc cách): trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở cấp Giấy xác nhận mà không phải thực hiện thủ tục đánh giá.

+ Đối với hồ sơ không thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long không đủ điều kiện đánh giá, xác nhận (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm): phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện đánh giá, cấp giấy xác nhận đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện đánh giá và cấp giấy xác nhận kết quả. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long trả cho tổ chức, cá nhân.

+ Đối với hồ sơ không thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đủ điều kiện đánh giá (chuyên gia chuyên ngành, các điều kiện kỹ thuật đánh giá sản phẩm): phòng chuyên môn tham mưu Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long chủ trì tổ chức việc đánh giá. Quy trình thực hiện việc đánh giá gồm các bước sau:

* Sở đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của Sở trong thời hạn 10 ngày làm việc.

* Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan trực tiếp thực hiện đánh giá ban hành Quyết định thành lập Hội đồng và tổ chuyên gia tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Quy trình làm việc của Hội đồng được quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN.

* Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng và chỉ được tiến hành khi bảo đảm có mặt ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng tham dự.

* Trên cơ sở kết luận của Hội đồng đánh giá, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng, cơ quan thực hiện đánh giá sẽ xem xét, quyết định cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước

* Trong trường hợp Lãnh đạo Sở không nhất trí với kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đánh giá lại và trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Biên bản đánh giá của Hội đồng đánh giá.

* Sau 03 ngày làm việc kể từ khi cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan trực tiếp thực hiện đánh giá sẽ đăng tải thông tin về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Thông tin đăng tải bao gồm các thông tin trong Giấy xác nhận đánh giá.

+ Đối với hồ sơ không thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN: thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân là 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Bước 4: Trả kết quả Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đóng phí thực hiện thủ tục hành chính.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với trường hợp đặc cách:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu );

+ Bản sao Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ quan có thẩm quyền (Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

* Đối với trường hợp không đặc cách:

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu)

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (theo mẫu );

+ Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ (hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết định giao nhiệm vụ,…).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Đối với trường hợp đặc cách: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

- Đối với trường hợp không đặc cách: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trong đó :

+ Đăng tải thông tin về việc đánh giá: 10 ngày làm việc

+ Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng: trong 15 ngày làm việc.

+ Phiên họp Hội đồng được tổ chức trong thời hạn 15 ngày làm việc

+ Cấp Giấy xác nhận kết quả : trong 05 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ.

h. Phí, Lệ phí:

+ Đối với trường hợp đặc cách: không thu phí, lệ phí.

+ Đối với trường hợp không đặc cách: mức phí do tổ chức, cá nhân chi trả. Mức phí cho việc tổ chức đánh giá thực hiện theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và Công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản tài chính hiện hành của tỉnh Vĩnh Long có liên quan đến nội dung chi không được quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ( áp dụng với trường hợp hồ sơ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long trực tiếp tổ chức việc đánh giá và cấp giấy xác nhận )

* Các nội dung phục vụ việc đánh giá bao gồm:

+ Chi thù lao thuê chuyên gia tư vấn đánh giá, thẩm định, viết nhận xét về hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ;

+ Chi phí họp hội đồng đánh giá, hội đồng thẩm định, tổ chuyên gia tư vấn;

+ Chi phí văn phòng phẩm phục vụ họp hội đồng

+ Các khoản chi khác phát sinh trong quá trình đánh giá, thẩm định

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước ( quy định tại phụ lục 1 kèm theo Thông tư 02 /2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015)

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ( quy định tại phụ lục 3a kèm theo Thông tư 02 /2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015)

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ (quy định tại phụ lục 3b kèm theo Thông tư 02 /2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
05 - 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí: 
xem phần lệ phí
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác