1.21. Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đăng bài Quantri T3, 06/12/2016 - 07:48

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 339B, Tân Xuân, Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 862 339; Email: ttthkhcn.skhcn@vinhlong.gov.vn

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng ngân sách nhà nước phải nộp hồ sơ đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và viết vào Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu mặc dù đã được nhắc nhở qua điện thoại và không có giải trình việc chậm trễ, viên chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý ( theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu mặc dù đã được nhắc nhở qua điện thoại và không có giải trình việc chậm trễ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long có quyền hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ( theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015 ) qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn phân công viên chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước. Trường hợp không xác nhận, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

- Bước 4: Trả kết quả Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

d. Thời gian giải quyết: năm (05 ) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

g. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014)

k. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Lệ phí: 
0

Các tin khác