1.20. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

Đăng bài Quantri T3, 06/12/2016 - 07:43

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

+ Thủ tục này được tiếp nhận và trả kết quả qua Hệ thống Bưu điện tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long (Số 339B, Tân Xuân, Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

+ Điện thoại liên lạc: 02703 862 339; Email: ttthkhcn.skhcn@vinhlong.gov.vn

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp gửi trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05 ) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn và viết vào Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) để người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức chủ trì không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, viên chức tiếp nhận hồ sơ có quyền hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Viên chức tiếp nhận hồ sơ nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) và viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) trao cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ viết Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014) gửi qua đường bưu điện hoặc thông báo qua điện thoại hoặc gửi qua email cho người nộp biết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày và đảm bảo hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ, sẽ không yêu cầu tổ chức chủ trì nộp hồ sơ bổ sung quá 01 lần. Quá thời hạn 30 ngày, nếu tổ chức chủ trì không bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long có quyền hủy bỏ việc tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ nhập thông tin vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015), gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ( theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015) qua đường bưu điện cho người nộp, lập Phiếu kiểm soát hồ sơ kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng chuyên môn xử lý (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg, ngày 25/3/2015).

- Bước 3: Xử lý hồ sơ Phòng chuyên môn phân công viên chức thẩm định hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ TỈNH Vĩnh Long sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ . Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Bước 4 : Trả kết quả Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long cụ thể như sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận.

+ Người nhận kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: gồm có:

+ 01 Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu );

+ 01 bản giấy Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có); Bản giấy báo cáo tổng hợp kết quả phải được đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong có xác nhận của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.

+ 01 văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (mẫu 6 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014);

- Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu 9 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014).

k. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 
0

Các tin khác