Liên hệ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG
Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Email: skhoahoc@vinhlong.gov.vn; ĐT: 270.3823256; FAX: 270.3824014