UBND Tỉnh

Tiếng Việt
112/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T6, 18/01/2019 - 03:07
Trích yếu: 
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
1604/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 07/08/2018 - 01:53
Trích yếu: 
Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long
1338/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 04/07/2017 - 01:51
Trích yếu: 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
2173/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T2, 12/11/2018 - 09:13
Trích yếu: 
Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
740/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T6, 27/04/2018 - 02:56
Trích yếu: 
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
673/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T3, 10/04/2018 - 07:40
Trích yếu: 
Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
16/2016/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri T2, 30/05/2016 - 07:21
Trích yếu: 
Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
1536/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri CN, 23/02/2014 - 11:50
Trích yếu: 
Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
17/2010/QĐ-UBND
Đăng bài Quantri CN, 23/02/2014 - 11:41
Trích yếu: 
Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long