Sở KH&CN

Tiếng Việt
187/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:24
Trích yếu: 
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
186/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T4, 11/10/2017 - 02:21
Trích yếu: 
Về ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
152/QĐ-SKHCN
Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:32
Trích yếu: 
Phê duyệt định mức chi trả nhuận bút, thù lao ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ; Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ và Trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long
53/QĐ.SKHCN
Đăng bài Quantri CN, 23/02/2014 - 11:55
Trích yếu: 
Về việc hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện trong hồ sơ đăng ký Tuyển chọn, Xét chọn chủ trì đề tài khoa học tỉnh Vĩnh Long