Chính phủ / Quốc hội

Tiếng Việt
119/2017/NĐ-CP
Người viết Quantri T5, 14/12/2017 - 06:20
Trích yếu: 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
54/2016/NĐ-CP
Người viết Quantri T4, 18/10/2017 - 03:02
Trích yếu: 
Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
43/2017/NĐ-CP
Người viết Quantri T5, 04/05/2017 - 02:31
Trích yếu: 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…
2075/QĐ-TTg
Người viết Quantri T5, 06/03/2014 - 09:16
Trích yếu: 
Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
11/2014/NĐ-CP
Người viết Quantri T5, 06/03/2014 - 09:02
Trích yếu: 
Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
43_2011_ND-CP.doc
Người viết Quantri T4, 26/02/2014 - 07:02
Trích yếu: 
quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
08/2014/NĐ-CP
Người viết Quantri T4, 19/02/2014 - 09:38
Trích yếu: 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.
29/2013/QH13
Người viết Quantri T4, 19/02/2014 - 09:33
Trích yếu: 
Luật khoa học và công nghệ
80/2007/NĐ-CP
Người viết Quantri T3, 18/02/2014 - 11:31
Trích yếu: 
Nghị định Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
115/2005/NĐ-CP
Người viết Quantri CN, 16/02/2014 - 14:41
Trích yếu: 
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập