Bộ, Ngành

Tiếng Việt
42/QĐ-BKHCN
Người viết Quantri T3, 15/08/2017 - 01:26
Trích yếu: 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
10/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T3, 18/07/2017 - 06:13
Trích yếu: 
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
09/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T3, 18/07/2017 - 03:45
Trích yếu: 
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
348/2016/TT-BTC
Người viết Quantri T4, 22/02/2017 - 01:35
Trích yếu: 
Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
07/2016/TT-BKHCN
Người viết Quantri T4, 22/02/2017 - 01:16
Trích yếu: 
Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Người viết Quantri T4, 05/10/2016 - 14:00
Trích yếu: 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Người viết thanhsang T3, 23/02/2016 - 03:59
Trích yếu: 
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
26/2015/TT-BKHCN
Người viết Quantri T2, 25/01/2016 - 06:24
Trích yếu: 
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
25/2015/TT-BKHCN
Người viết Quantri T2, 25/01/2016 - 06:20
Trích yếu: 
Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
15/2015/TT-BKHCN
Người viết Quantri T6, 11/09/2015 - 05:04
Trích yếu: 
Thông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Trang