Bộ, Ngành

Tiếng Việt
08/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T5, 14/12/2017 - 06:30
Trích yếu: 
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
01/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T3, 14/11/2017 - 02:52
Trích yếu: 
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
90/2017/TT-BTC
Người viết Quantri T3, 24/10/2017 - 06:29
Trích yếu: 
Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T6, 13/10/2017 - 01:10
Trích yếu: 
Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN
42/QĐ-BKHCN
Người viết Quantri T3, 15/08/2017 - 01:26
Trích yếu: 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2016
10/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T3, 18/07/2017 - 06:13
Trích yếu: 
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
09/2017/TT-BKHCN
Người viết Quantri T3, 18/07/2017 - 03:45
Trích yếu: 
Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
348/2016/TT-BTC
Người viết Quantri T4, 22/02/2017 - 01:35
Trích yếu: 
Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyến giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025"
07/2016/TT-BKHCN
Người viết Quantri T4, 22/02/2017 - 01:16
Trích yếu: 
Thông tư Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
Người viết Quantri T4, 05/10/2016 - 14:00
Trích yếu: 
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Trang