Bộ, Ngành

Tiếng Việt
17/2017/BKHCN
Đăng bài Quantri T4, 20/06/2018 - 02:38
Trích yếu: 
Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
12/2018/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T3, 27/11/2018 - 09:03
Trích yếu: 
Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
08/2018/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T4, 18/07/2018 - 08:11
Trích yếu: 
Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
04/2018/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T4, 18/07/2018 - 08:09
Trích yếu: 
Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
03/2018/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T4, 18/07/2018 - 08:06
Trích yếu: 
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
142/2017/TT-BTC
Đăng bài Quantri T2, 26/02/2018 - 07:10
Trích yếu: 
Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
08/2017/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T5, 14/12/2017 - 06:30
Trích yếu: 
Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
01/2017/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T3, 14/11/2017 - 02:52
Trích yếu: 
Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
90/2017/TT-BTC
Đăng bài Quantri T3, 24/10/2017 - 06:29
Trích yếu: 
Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
11/2017/TT-BKHCN
Đăng bài Quantri T6, 13/10/2017 - 01:10
Trích yếu: 
Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Trang