Giới thiệu

Thông tin địa chỉ liên hệ
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 20:54

Trụ sở: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH VĨNH LONG

Địa chỉ: 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Quá trình phát triển
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:54
Danh bạ Email, điện thoại
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:53
Họ tên Chức vụ Email Điện thoại
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:51

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:49

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:47

Trụ sở: 339A - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Các phòng chuyên môn
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:41
Ban lãnh đạo Sở
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:39
 

Ông NGUYỄN VĂN HIẾU

Giám đốc

Email: nvhieu.skhcn@vinhlong.gov.vn

Sơ đồ tổ chức
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:38

 

LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH LONG

Chức năng nhiệm vụ
Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:30

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Vĩnh Long