Đơn vị trực thuộc

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:47

Trụ sở: 339A - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 270.3822063; FAX: 270.3822063

 

Điện thoại: 0270.3828733

 

Ông NGUYỄN VĂN LA

Phó chi cục trưởng phụ trách

Email: nvla.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3828733

 

Ông TRẦN VĂN THÔNG

Phó chi cục trưởng

Email: tvthong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3912927

Danh bạ Email - Điện thoại

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo quyết định 1957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, ngày 27 tháng năm 2010.

* ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trực thuộc Chi cục TCĐLCL được thành lập theo Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 27/08/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:49

Trụ sở: 339 - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: skhoahoc@.vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3825369; FAX: 0270.3825369

 

Ông VÕ VĂN LONG

Giám đốc

Email: vvlong.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3830419

 

Ông ĐẶNG PHÚC HƯNG

Phó giám đốc

Email: dphung.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3289488

 

Ông LA VĂN NĂM

Phó giám đốc

Email: lvnam.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3502211

Danh bạ Email - Điện thoại

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu; trực thuộc Sở khoa học & công nghệ; được UBND tỉnh quyết định thành lập.

1. Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm:

* Chức năng:

Nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn dịch vụ khoa học công nghệ; Chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công ích, quản lý nhà nước.

* Nhiệm vụ:

- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất và đời sống.

- Thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án.

- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ:

+ Phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, môi trường.

+ Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn thiết kế và xử lý môi trường.

+Tư vấn về an toàn bức xạ: Đổi liều kế, đánh giá an toàn phòng X quang, kiểm định máy chụp X quang.

+ Sản xuất, cung ứng Bột xử lý nước Cửu Long.

+ Sản xuất, cung ứng cây giống cà chua ghép kháng bệnh héo rũ vi khuẩn.

+ Nuôi cấy mô hoa phong lan các loại, cúc đồng tiền, hoa chuông.

+ Sản xuất béc phun nước Cửu Long.

+ Khảo sát, thiết kế, lắp đặt hệ thống tưới phun trên rau màu, cây ăn trái, hoa kiểng ...

2. Cơ sở vật chất, kỹ thuật:

- Khuôn viên: 7.000 m2.

- Phòng Phân tích kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO/IEA 17025.

- Phòng cấy mô sinh học.

- Khu thực nghiệm: 680 m2 (gồm 4 nhà lưới và 1 nhà trồng nấm).

3. Nhân sự:

- Tổng số: 26 cán bộ, trong đó:

+ 02 cán bộ nghiên cứu sinh.

+ Thạc sĩ: 4 cán bộ (khoa học môi trường: 02 cán bộ; công nghệ sinh học: 01 cán bộ; kỹ thuật: 01 cán bộ).

+ Đại học: 17 cán bộ (công nghệ sinh học, hóa học, công nghệ thực phẩm, kỹ thuật môi trường, tài chính tiền tệ tín dụng, quản trị kinh doanh, trồng trọt, quản lý đất đai).

 

Đăng bài Quantri T6, 31/01/2014 - 18:51

Trụ sở: 339B - ấp Tân Xuân - xã Tân Ngãi - Thành phố Vĩnh Long

Email: ttthkhcn.skhcn@vinhlong.gov.vn; ĐT: 0270.3862339; FAX: 0270.3862339

 

Điện thoại: 0270.3912779

 

Ông ĐẬU XUÂN TOÀN

Phó giám đốc

Email: dxtoan.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3912773

 

Ông NGUYỄN HỮU MINH

Phó giám đốc phụ trách

Email: nhminh.skhcn@vinhlong.gov.vn

Điện thoại: 0270.3862340

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, được UBND tỉnh ký quyết định thành lập số 1221/2004/QĐ.UB ngày 11/5/2004 và Quyết định số 205/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long ngày 07/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Vị trí và chức năng:

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tổ chức và thực hiện xử lý phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

2. Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất và đời sống;

3. Tổ chức và phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện  điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp Thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

4. Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

5. Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

7. Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

8. Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, tổ chức triển lãm, hội chợ khoa học công nghệ, hội thảo khoa học;

10. Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ, tin học; in ấn số hóa, tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ;

11. Thực hiện nghiên cứu, áp dụng các đề tài, dự án về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, tin học phục vụ cho nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển ngành;

12. Xây dựng, quản lý, kết nối, sử dụng mạng tin học của ngành khoa học và công nghệ trong tỉnh; bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức củ các đơn vị trong ngành;

13. Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ giao và theo quy định của pháp luật.

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.