Danh mục đề tài - dự án

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018
Đăng bài Quantri T3, 03/10/2017 - 07:32

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 - 2018: Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 15/5/2017; Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 05/6/2017; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 và Quyết đị

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014
Đăng bài Quantri T4, 26/02/2014 - 06:34

Ngày 19/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014.

Theo đó, Danh mục có 09 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt gồm: