Danh mục đề tài - dự án

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014
Người viết Quantri T4, 26/02/2014 - 06:34

Ngày 19/02/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 160/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2014.

Theo đó, Danh mục có 09 đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt gồm: